Aerospace Cluster Sweden söker organisation/part till roll som Klusterkoordinator och Klusterledare Öst

Statusuppdatering 20240512: Upphandlingen är pausad pga ändrade förutsättningar

Aerospace Cluster Sweden (ACS) är en ekonomisk förening med målet att stimulera affärer, innovation och tillväxt inom flyg och rymd. Klustret bildades 2016 och har idag 55 medlemmar. Vi söker nu en part som kan agera som klusterkoordinator och tillika klusterledare för den östra noden.

Verksamheten bedöms omfatta en halvtidstjänst som fördelas utifrån behov över tid. Vi söker en organisation/part som fritt kan disponera utförande av tjänsten i sin verksamhet dock med bibehållande av leveranssäkerhet mot ACS. Aktören ska utse en ansvarig/kontaktperson för uppdraget.

Uppdraget påbörjas under andra kvartalet 2024. Villkor för avtalets längd förhandlas utifrån parternas behov.

Innehåll i uppdraget beskrivs nedan. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida.

Pris offereras utifrån nedan beskrivet innehåll och bedömning 20 timmar per vecka över tid och tills vidare. Beroende på tillgänglig finansiering kan behovet behöva justeras, minskas eller ökas, inför kommande budgetår.

ACS har idag en redovisningsbyrå för löpande redovisning och rapportering. Vi planerar att tills vidare behålla denna tjänst.

Anbudet kommer utvärderas utifrån kriteriet ”bästa förhållande mellan pris och kvalitet”. Bifoga gärna CV på de personer som föreslås agera i uppdraget.

Svar till Fredrik Olofsson fredrik@aerospaceclustersweden.com senast 2024-04-05. Frågor besvaras av Fredrik på tfn 073 829 39 00 eller ACS ordförande Ann-Kristin Adolfsson, tfn 073 418 22 69.

Uppdragets innehåll:

 • Leda verksamheten tillsammans med ordförande, av ordförande utsedda ansvariga, samt övriga klusterledare
 • Arbeta med den långsiktig strategi och planering för verksamheten (fokus medlemsnytta)
 • Sammanhållande för klustrets medlemmar
 • Administrativt ansvar för ACS ekonomiska förening
  • Ekonomi (i samarbete med redovisningsbyrå)
  • Verksamhetsplan (inklusive erbjudande till befintliga och nya medlemmar)
  • Medlemsregister
  • Evenemang inklusive årsstämma
  • Rapportering internt och externt
  • Kommunikation inklusive hemsida
  • IT miljö
 • Ansvarig för ACS deltagande i EACP (European Aerospace Cluster Partnership)
 • Kan vara projektägare för ACS-projekt och i viss omfattning deltaga i projekt
 • Ansvarar för ACS samlade rapportering gällande projektverksamhet
 • Ansvarar för ACS deltagande i Aerospace Almedalen
 • Företräder ACS vid behov i kontakter med myndigheter och andra aktörer
 • Kan företräda ACS i olika styrelser och styrgrupper, exempelvis SAI (Swedish Aerospace Industries)
 • Rapporterar till ACS ordförande