Våra projekt

Utvecklingen av ACS verksamhet drivs normalt som projekt. Nedan hittar du kortare information om pågående eller genomförda projekt. En viktig och återkommande finansiär till projekten är den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden men också tex regioner, kommuner och näringsliv. Du hittar en länk till de olika projektens finansiärer nedan. Vill du veta mer om våra projekt så tveka inte att kontakta oss.

Pågående projekt

RIT – Rymd för Innovation Tillväxt

2021-2023

Rymd för Innovation Tillväxt är ett brett förankrat, nära partnerskap mellan akademi och industri samt offentlig sektor för att skapa tillväxt och stärka Sveriges position inom den globala rymdsektorn. Initiativet startade 2015 och innevarande projekt avslutas hösten 2023.

Projektet driver ett stort antal aktiviteter med det övergripande syftet att förenkla innovation och samarbete i rymdsektorn. Arbetet delas in i fyra områden:

 • Industrinära forskning (R&D Projects)
 • Kommersialisering (Testbed Space)
 • Innovationsledning (Innovation Ecosystem)
 • Klusterutveckling (Aerospace Cluster Sweden)

RIT2021 är ett regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Luleå tekniska universitet, LTU Business, IRF och Arctic Business, med stöd från OHB Sweden, SSC, GKN Aerospace, Region Norrbotten, Kiruna Kommun, Luleå Kommun, Sparbanken Nord och EU.

Över 200 organisationer har medverkat i projektet och hundratals nya affärskontakter har skapats – se filmen RIT by numbers som visar det fina utfallet av projektet.

Partners och finansiärer för RIT hittar du här:  Partners – RIT (ritspace.se)

 

ACS Next Generation Aerospace

2022-03-25 – 2023-01-31

Projektet syftar till att korta ledtiden från ide till kommersialiserad innovation inom flyg och rymdbranschen för att på så sätt bidra till snabbare omställning. Metoden för att åstadkomma den kortare ledtiden är ökad samverkan mellan inblandade aktörer som små och medelstora företag (SMF), stora företag, akademi och institut.

Det eftersträvade övergripande resultatet av projektet är att identifiera, utvärdera och implementera arbetssätt och processer som bidrar till ökad samverkan inom den svenska flyg- och rymdbranschen

Projektet bygger på 5 arbetspaket:

 • utveckla metoder för genomförande och deltagande vid event som ger nätverkande och exponering/kunskap mellan företag.
 • ta fram metoder som ökar SMFs intresse att delta i innovationsprojekt av typen SMF Flyg och på längre sikt andra nationella och internationella innovationsprojekt.
 • analysera och utvärdera intresse och behov av systemarenor inom flyg och rymd.
 • öka kunskapen om de möjligheter som finns med användning av satellitdata för positionering, kommunikation och jordobservationer.
 • utreda och utveckla ACS tjänsteerbjudande

Aktiviteter riktade mot dessa behov kommer bidra till företagens möjligheter att göra nya affärer både nationellt och internationellt.

Projektet finansieras av:

 

Genomförda projekt

ACS Boost

2020-01-01 – 2021-12-31

Syftet med projektet ACS Boost är att förstärka och vidareutveckla det arbete som gjordes inom SVIFFT. Projektets arbetspaket innehåller aktiviteter som har tagits fram tillsammans med ACS medlemmar under ett flertal seminarier och workshops. Projektet utgår från tre principiella behov för att utveckla konkurrenskraften hos företag och organisationer inom ACS:

 • Stärka det interna nätverket mellan företag och organisationer inom Aerospace Cluster Sweden (ACS )
 • Öka de externa kontaktytorna med potentiella kunder för ACS medlemmar, framförallt internationellt
 • Ökad förståelse för i ACS deltagande företag och organisationer gällande möjligheter och utmaningar inom ”hållbart flyg” och ”satellitdata”

Aktiviteter riktade mot dessa behov kommer bidra till företagens möjligheter att göra nya affärer både nationellt och internationellt.

Projektet finansieras av:

Region Norrbotten logga

TILLV Finansiering RGB Bla

region östergötland

VG

 

SVIFFT

2017-01-02 – 2019-12-31

Projektets långsiktiga mål är att lyfta svensk Flyg- och rymdteknik till ett nationellt styrkeområde med hög internationell konkurrenskraft som skapar nya affärer för en större bredd av svenska företag än i dagsläget via ett nationellt övergripande flyg- och rymdkluster. Efter projektets slut skall minst 80 företag och 2 universitet inom Västra Götalandsregionen och region Östergötland delta i ett nationellt klustersamarbete för flyg- och rymdteknik. En tredjedel av dessa har vid projektets slut utvecklat nya innovationer och affärer med tydligt miljöfokus som resultat. Fokus är på små och medelstora företag (SMF) i samverkan med de större.

Projektteamet består av representanter från Regionerna i Östra och Västra Sverige och leds av Aerospace Cluster Sweden och Innovatum AB med RISE SICOMP och RISE IVF som ledare för produktionsarenorna för kompositmaterial (Compraser Labs) respektive metalliska material, (PTC, Produktionstekniskt Centrum).

Aktiviteterna fokuserar på samverkan mellan företag och organisationer och etablering av ett nationellt flyg- och rymdkluster där företag, klusterledare och forskare vid produktionsarenorna engageras i gemensamma workshoppar, mässor och affärsprojekt och  tar forskningsresultat till marknaden. Som stöd etableras ett ”virtuellt projektrum” för effektiv samverkan över landet och så kallat ”SMF automationslabb” på arenorna för att nyttjas av företag och forskare i innovationsprocesserna.

Projektet finansieras av:

eu

VG

region östergötland

nedladdning

ACS logo (1)