Nu lanseras NRIA Flyg 2024

NRIA Flyg 2024 är den femte gemensamma nationella strategiska forsknings- och innovationsagendan för Sveriges samlade flygtekniska aktörer. Tidigare agendor publicerades 2010, 2013, 2016 och 2020.

NRIA Flyg 2024 tydliggör kopplingen mellan vilka samhällsutmaningar vi står inför, vilka mål vi sätter upp för att möta dem och hur vi arbetar för att nå målen. I korthet handlar det om att vi identifierar tre megautmaningar: dels klimatförändringar, dels försämrat säkerhetsläge och geopolitik och dels accelererad teknikutveckling – nya tillämpningar.

På ett övergripande plan är Innovair väl rustat att möta dessa utmaningar eftersom vår verksamhet hittills har varit inriktad på att (civilt) arbeta för att uppnå internationella mål för klimatneutral luftfart och (militärt) stärka svensk försvars- och säkerhetsförmåga. Detta har vi gjort på ett sätt som skapar nationell tillväxt och export, inom både flygteknik och övrigt näringsliv.

Förutom ökande krav på klimatmässig hållbarhet och ett förändrat säkerhetsläge med ökad internationell samverkan är det nya att den accelererade teknikutvecklingen får en allt större betydelse för uppfyllandet av våra övergripande mål. Agendan handlar om vilka möjligheter vi ser inom dessa områden och hur vi kan arbeta för att bibehålla och stärka vår nationella position som flyginnovatör.

De viktigaste budskapen i NRIA Flyg 2024 sammanfattas i våra sex rekommendationer:

  • Säkerställ en fortsatt koordineringsfunktion för svensk flygteknisk forskning och innovation samt initiera en därtill knuten framsynsgrupp.
  • Finansiera säkerställd kärnverksamhet och möjlighet att möta nya tekniker.
  • Stärk insatserna för att öka mångfalden samt attrahera ungdomar och kvinnor.
  • Öka samverkan, nationellt och internationellt.
  • Öka deltagandet av SMF i svensk flyginnovation.
  • Möjliggör produktion av hållbara bränslen.
Länk till Innovair och NRIA