Transportstyrelsen återstartar när EASA presenterar nytt regelförslag

Transportstyrelsen återstartar arbetet med nya regler för obemannat flyg. Samtidigt presenterar flygsäkerhetsorganisationen EASA förslag till kommande regleringar inom området.
– Det är viktigt att branschen kommer med synpunkter i ett tidigt skede, säger Anna Rehncrona, verksamhetsledare för Aerospace Cluster Sweden.

 

Tranportstyrelsens och EASA:s kommande regler överlappar varandra, även om de till stora delar handlar om olika saker.

Transportstyrelsen skickade i maj ut ett förslag på remiss. Det handlade bland annat om hur obemannade farkoster ska få framföras inom flygplatsernas kontrollzoner. Förslaget var att flygning skulle vara tillåten inom kontrollzon upp till 50 meters höjd fem kilometer från flygplatserna.

– Regelverket står inte i vägen för den operatör som på egen hand kan komma överens med flygtrafikledningen i varje enskilt fall, påpekar Åsa Dahlström, projektledare på Transportstyrelsen.

Försvarsmakten och polisen uppskattade inte de föreslagna lättnaderna inom kontrollzonerna. Militären flyger emellanåt lägre än 50 meter inom kontrollzonen och måste vara säkra på att luftrummet är fritt från farkoster som saknar utrustning för att kunna upptäckas av andra.

Ovanpå detta kommer föreslagna prototypregler från EU-organet EASA. Med prototyp menas att det är ett detaljerat preliminärt förslag. Det får, när regelverket är antaget, återverkningar på svensk lagstiftning.

– Därför har vi valt att återstarta vårt arbete med nya regler. Ett nytt förslag väntas efter årsskiftet, säger Åsa Dahlström.

I somras bjöd EASA in branschen till huvudkontoret i Köln för en workshop om prototypreglerna. Aerospace Cluster Sweden representerades av Johan Dahm från CybAero.

– Regelverket är en angelägenhet för hela flygsektorn, inte bara för oss på den obemannade sidan, säger han.

EASA har delat in obemannat i tre kategorier efter hur stora riskerna är. Dessa är open, specific och certified. EASA börjar med de minst riskfyllda klasserna open och specific, vilket förklaras av den svenska situationen. Enligt Transportstyrelsen finns mellan 50 000 och 100 000 hobbydrönare och 1 500 certifierade operatörer.

Den stora mängden amatörpiloter är ett problem, i synnerhet för det vanliga flyget genom att flygplatser tvingats stänga på grund av oönskad närvara inom kontrollzonen.

EASA har i publicerat ett första förslag till prototypregler. Dessa finns att ladda ned på easa.europa.eu, under rubriken Civil Drones (RPAS).

– EASA och Transportstyrelsen efterlyser synpunkter från branschen. ACS har för avsikt att lämna gemensamma yttranden, med medlemmarna kan även vända sig direkt till de båda myndigheterna, säger Anna Rehncrona.