Samarbete öppnar nya möjligheter för obemannat

Allt har två sidor, så även obemannat flyg. Å ena sidan hindrar ett gammalt regelverk utvecklingen. Å andra sidan är det gamla regelverket en garanti för tillförlitlig och säker luftfart. Första måndagen i maj träffades alla sidorna vid konferensen RPAS Kickoff i Söderköping.

Det obemannade flyget representerades av Aerospace Cluster Sweden och UAS Sweden, som företräder både tillverkare och användare, och Transportstyrelsen som är den nationella myndigheten.

– Situationen är ungefär som med förarlösa bilar. Ska befintlig trafik rätta sig efter de nya fordonen?

Frågan ställs av Rémi Vesvre, ledningsstrateg vid sjö- och luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen. RPAS är den förkortning som myndigheten valt att använda för UAV och UAS. Den betyder Remotely Piloted Aircraft System.

Det här var första mötet mellan branschen och myndigheten. Syftet är att det ska bli återkommande kontakter, för att i samförstånd skapa ett regelverk till gagn för både den etablerade luftfarten och framtidens obemannade.

– Vi vill på alla sätt medverka till att företagen kan utvecklas. Det går bara om vi arbetar tillsammans, säger Rémi Vesvre.

Vid konferensen demonstrerades bland annat Smartplanes, en av medlemmarna i ACS, det obemannade system som företaget har stor framgång med utomlands. Även Nilsson Drones demoflög en av företagets farkoster.

Det obemannade flyget verkar i ett långt mer komplicerat sammanhang än vad de flesta förstår. Kraven från befintlig flygfart är bara det första hindret på vägen. Ett annat är tillgången på radiofrekvenser. Det är trångt i luften även här, bland annat genom den snabba tillväxten av mobilt bredband.

– Många frågor måste beslutas på departementsnivå och av olika internationella organ, förklarar Rémi Vesvre.

Helheten är omöjlig att greppa om för en enskild tillverkare av obemannade farkoster. Genom att det nu inledda samarbetet med Transportstyrelsen har Aerospace Cluster Sweden och dess medlemmar dockat in sig till de nationella och globala besluten.