Här finns Transportstyrelsens rapport om obemannat flyg

Vad vet Transportstyrelsen om marknaden för obemannat flyg? Nu finns svaret att ladda ned. Ett svar som Aerospace Cluster Sweden bidragit med input till. 
– Vi har intervjuat aktörer i branschen, som ett underlag för vårt fortsatta arbete, säger Henrik Sandén, vid sjö- och luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen.

Rapporten heter Obemannad luftfart – marknader och möjligheter. Den kan laddas ned här.

– Den var främst tänkt som ett internt underlag för vårt fortsatta arbete, men vi fick förfrågningar från departementet och från branschen om att ta del av den, säger Henrik.

Resultatet är en kunskapssammanställning om tekniken och dess potentiella användningsområden. I slutet finns en sammanställning över vilka frågor som utredningen visat att branschen upplever som viktigast just nu.

En central fråga är högsta förvaltningsdomstolens beslut om att kameraövervakningslagen även gäller obemannat flyg. Frågan snabbehandlas just nu för att nå en lösning, men faller utanför Transportstyrelsens ansvarsområde.

– Det viktigaste som berör oss är bristen på harmoniserad EU-lagstiftning, konstaterar Henrik.

Övriga punkter är undantag från kraven för flygning utom synhåll, Flygning i kontrollzon behöver förenklas, område för testflygning, anpassad mörkerutbildning för obemannad luftfart samt Ett nationellt forum för området.

Transportstyrelsen tar gärna emot förslag på andra viktiga områden som myndigheten borde arbeta med. Enklaste sättet att framföra synpunkter är via mejl till Henrik Sandén, Henrik.Sanden[at]transportstyrelsen.se