ACS skriver samarbetsavtal med brasilianskt flygkluster

Aerospace Cluster Sweden var på plats under Försvars- och säkerhetsmässan LAAD i Brasilien den 4-7 april i den svenska paviljongen. Det var en strid ström besökare i montern, försvarsdelegationer från olika länder, företag såväl som allmänt intresserade. Under dagarna skrev Aerospace Cluster Sweden under ett samarbetsavtal med the Brazilian Aerospace Cluster, baserat i Cecompi Technology Park i Sao Jose dos Campos. Det brasilianska klustret har ett hundratal medlemsföretag. Avtalet undertecknades i närvaro av svenske statssekreteraren Niklas Johansson från Näringsdepartementet, Business Sweden’s VD Ylva Berg och ambassadpersonal.

– Kluster handlar om att bygga broar. Nu bygger vi en stark sådan mellan våra två kluster. Det här blir startpunkten för nya samarbetsmöjligheter, säger Anna Rehncrona, VD Aerospace Cluster Sweden.

Samarbetsavtalet syftar till att utbyta idéer och erfarenheter, stötta respektive klusters initiativ, marknadsföra varandra och hitta gemensamma möjliga projekt. Allt för att stimulera och leda till innovation, affärsmöjligheter och tillväxt.